Onyx J. - Atlanta, GA

  • 3' 8½"
  • 12
  • Blonde - Dark
  • Blue