Onyx J. - Atlanta, GA

  • 44½"
  • 6
  • 12
  • 6
  • Blonde - Dark
  • Blue