Gavin V.

  • 54"
  • 10/12
  • 6.5
  • 9
  • Blonde - Strawberry
  • Hazel