Kamila Kebere

  • 5'10"
  • 32"
  • 25"
  • 36"
  • Blonde
  • Blue